Leveringsvoorwaarden / Algemene voorwaarden

(PromoPrintService.nl nader te noemen: PPS)
Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. PPS: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt.
2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt als consument of in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met PPS.
3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
4. Dag: kalenderdag.
Artikel 2. Algemeen
2.1 Op alle leveringen en diensten van PPS zijn deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Door het plaatsen van een bestelling bij PPS verklaart de klant kennis te hebben genomen van en
akkoord te gaan met deze voorwaarden.
2.2 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.3 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt PPS onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Artikel 3. Prijzen
3.1 Bij alle prijzen staat vermeld of deze inclusief of exclusief BTW zijn.
3.2 Indien meerdere prijskortingen of acties van toepassing zijn op dezelfde bestelling kan er slechts aanspraak worden gemaakt op een korting, dan wel een actie. Er zal in dit geval door PPS altijd gekozen worden voor
die korting of actie die het meeste voordeel oplevert voor de klant, hetgeen aan PPS ter beoordeling is.
3.3 PPS zal na totstandkoming van een overeenkomst de prijzen niet verhogen, met uitzondering van prijsverhogingen als gevolg van wettelijke bepalingen. In dit geval heeft de klant het recht de overeenkomst te
ontbinden.
3.4 PPS heeft te allen tijde het recht de prijzen op het aanbod te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen die nog in behandeling zijn. Klanten kunnen geen aanspraak maken op
oude, ongewijzigde prijzen, in het geval van bijvoorbeeld een na- of bijbestelling.
Artikel 4. Verzendkosten
4.1 Voor verzending van de producten brengt PPS Verzendkosten in rekening.
4.2 Afhankelijke van het aantal artikelen / volume, verzend PPS de bestelling in een envelop, pakket of pallet. Buiten Nederland gelden andere tarieven.
4.3 Het is aan PPS om te beoordelen welke verzendmethode wordt gebruikt. Indien een klant heeft betaald voor pakketzending en de bestelling als brievenbuspost wordt verstuurd is er geen recht op restitutie van
eventueel teveel betaalde verzendkosten.
Artikel 5. Betaling
5.1 Een bestelling wordt in behandeling genomen na ontvangst van de volledige betaling, tenzij anders is overeengekomen.
5.2 De beschikbare betaalmethoden worden onderling afgesproken.
5.3 In het geval van een vooruitbetaling via bankoverschrijving dient de volledige betaling binnen 7 dagen na de besteldatum te zijn ontvangen, waarna de bestelling in behandeling zal worden genomen. Mocht PPS de
betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan heeft PPS het recht zonder overleg de bestelling te annuleren.
Artikel 6. Levering
6.1 De genoemde levertijden en verwerkingstijden van de offerte gelden als een indicatie. Aan deze indicaties kunnen door de klant geen rechten worden ontleend en deze zijn niet bindend. PPS zal bestellingen uiterlijk
binnen 30 dagen, na ontvangst van betaling uitvoeren. Indien de klant een bestelling ontvangt op een later tijdstip dan de genoemde indicatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend, is er geen recht op annulering
van de bestelling en geen recht op restitutie van de betaalde kosten.
6.2 Mocht om een of andere reden aanbieding bij de verzender binnen 30 werkdagen niet mogelijk zijn dan wordt de klant per e-mail in kennis gesteld van de verlengde levertermijn.
6.3 De verzender bezorgt in de regel binnen een tot enkele werkdagen, mits het afleveradres binnen Nederland is en correct is aangegeven door de klant. Verzending buiten Nederland zal langer duren. De klant is
verantwoordelijk voor het opgeven van een correct adres.
6.4 Indien een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht. Indien PPS de bestelling binnen 30 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wordt de klant hiervan op de
hoogte gesteld en heeft deze de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.
6.5 Indien een bestelling na 7 dagen na verzenddatum nog niet is ontvangen door de klant dient de klant dit direct, doch uiterlijk na op de zevende dag kenbaar te maken aan PPS.
6.6 Bestellingen die verzonden zijn als pakket kunnen worden getraceerd. Voor bestellingen die verzonden zijn als brievenbuspost geldt dat wanneer de klant niet binnen 7 dagen na verzenddatum aangeeft geen
bestelling te hebben ontvangen er geen recht meer is op vergoeding, hetzij in financiƫle zin als in natura.
6.7 Wanneer de klant binnen 7 dagen na verzenddatum aangeeft geen bestelling per brievenbuspost te hebben ontvangen zal er een onderzoek worden ingesteld door PPS. Bij misbruik door de klant zal er aangifte
worden gedaan.
6.8 Wanneer een klant een bestelling naar diens mening te laat heeft ontvangen is er geen recht op retournering of compensatie van PPS op wat voor denkbare manier dan ook.
6.9 Het is ook mogelijk voor de klant om een bestelling op te halen.
Artikel 7. Retourneren
7.1 Gezien de persoonlijke aard van de producten is herroeping recht uitgesloten.
7.2 Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, geldt het onder artikel 9 bepaalde.
7.3 Annuleren van een bestelling is niet mogelijk.
7.4 Wijzigen van een geplaatste bestelling is niet mogelijk.
Artikel 8. Personalisering van het product
8.1 Alle producten die in het assortiment van PPS zijn opgenomen voldoen aan strenge eisen. De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag
verwachten.
8.2 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Kennelijke typefouten worden voorbehouden.
8.3 Kennelijke tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd worden voorbehouden.
8.4 Er kunnen in zowel afbeeldingen van producten als afbeeldingen van bedrukkingen kleurafwijkingen optreden ten gevolge van verschillen in beeldschermtype, beeldscherminstelling en beeldschermkwaliteit.
8.5 Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid, desalniettemin kunnen de kleur, positie en grootte van de daadwerkelijke bedrukking op een kledingstuk
afwijken van hoe de bedrukking op de proef wordt weergegeven.
8.6 De klant wordt geacht zeer zorgvuldig te werk te gaan omtrent de tekstuele en/of visuele inhoud welke de klant zelf samenstelt. De klant zal geen inhoud aanbieden welke in strijd is met de Nederlandse wetgeving.
8.7 PPS verwerkt de door klant ingevoerde teksten automatisch, met als gevolg dat fouten gemaakt door de klant, bij het plaatsen van tekst en/of afbeelding op niet door PPS worden opgemerkt en niet worden
gecorrigeerd. De klant is zelf verantwoordelijk voor het correct personaliseren van een product.
8.8 De aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig mogelijk als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciƫle oogmerk duidelijk moet blijken.
8.9 Indien de klant een eigen afbeelding of tekst doorgeeft of anderszins invloed op het product uitoefent (personalisering), verzekert de klant PPS ervan dat op de afbeelding en tekst geen rechten van derden rusten.
Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrecht komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. De klant verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product geen inbreuk
maakt op andere rechten van derden.
8.10 De afmetingen die getoond op proeven zijn een indicatief hulpmiddel en niet bindend.
8.11 De maatvoering en afmetingen kunnen per merk en binnen een merk per artikel verschillen en onderling afwijken.
8.12 De klant wordt geacht een door PPS geleverd product alleen te gebruiken waar deze naar algemene richtlijnen en maatschappelijk aanvaarde normen voor is bedoeld.
8.13 PPS houdt zich het recht voor bestellingen te weigeren die onuitvoerbaar zijn als gevolg van verkeerd gebruik. Onder verkeerd gebruik wordt onder meer verstaan: het doorgeven van eigen afbeeldingen, welke niet
voldoen aan de aangegeven kwaliteitseisen, het plaatsen van een bedrukking waarvan de inhoud in strijd is met de Nederlandse wet en alle overige zichtbare onjuistheden, waarvan redelijkerwijs van de klant verwacht
mag worden dat hij deze corrigeert.
8.14 Een deel van de uitvoering van bestellingen betreft handwerk. Hierdoor is het mogelijk dat er verschillen bestaan tussen afmetingen, formaten en plaatsing van bedrukkingen op artikelen. Met name wanneer een
klant een eerder ontvangen bestelling weer bestelt, is het mogelijk dat er een verschil bestaat tussen de twee bestellingen.
8.15 Artikelen kunnen wijzigen van merk en soort, zonder dat de verkoopnaam en afbeelding op de website wordt gewijzigd.
8.16 PPS mag het ontwerp van een bestelling naar eigen inzicht aanpassen, indien zij dit nodig acht om de uitvoerbaarheid van de bestelling te optimaliseren. Voorbeelden hiervan zijn het wijzigen van het formaat van
teksten en afbeeldingen en het dikker maken van tekst om zodoende uitvoerbaarheid te verbeteren.
8.17 Als gevolg van de bewerking van de producten zijn druksporen mogelijk aanwezig en zichtbaar. Voorbeelden hiervan zijn plekken op de stof, lijnen op de stof en vlakken op de stof welke anders gekleurd zijn dan het
overige. Deze druksporen zijn geen gebrek, maar een onoverkomelijke mogelijke bijwerking van het personaliseringsproces, welke veelal na een wasbeurt zijn verdwenen.
8.18 PMS kleuren en eventuele andere kleurnummers zijn altijd bij benadering. PPS zal proberen hier zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen, maar houdt zich niet verantwoordelijk voor evtentuele afwijkingen.
8.19 Alle textiel, of ander soort producten die door klant zelf is aangeleverd om te worden bedrukt/bewerkt bij PPS, valt onder eigen risico van de klant.
Artikel 9. Garantie
9.1 De klant dient een ontvangen bestelling direct grondig te controleren op juistheid en gebreken. In het geval van een onjuiste levering of een gebrek heeft de klant de mogelijkheid om binnen 7 dagen na ontvangst van
de goederen dit via e-mail te melden aan PPS.
9.2 In het geval van een onjuiste levering of een gebrek aan geleverde producten zal PPS, mits de klant conform lid 1 van dit artikel tijdig voor melding heeft zorg gedragen, de goederen herstellen of vervangen. Hiertoe
is het waarschijnlijk dat PPS de klant verzoekt de ontvangen goederen eerst retour te sturen, zodat PPS deze kan controleren.
9.3 Het recht op enige garantie komt voor de klant te vervallen in de volgende gevallen:
a. Wanneer de klant de kleding of producten heeft gebruikt, gedragen en/of gewassen.
b. Wanneer de klant zelf heeft geprobeerd een gebrek te herstellen.
c. Wanneer er geen contact vooraf is geweest met PPS.
d. Wanneer de klant de gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.
e. Wanneer de klant zelf een typefout/opmaakfout heeft gemaakt.
f. Als goedkeuring/akkoord hebt gegeven op het digitale drukvoorbeeld, en bij/na levering de opmaak/logo/kleur of iets fergelijks niet goed blijkt te zijn.
f. Wanneer het product de klant niet leuk staat of niet past.
Artikel 10. Overmacht
In geval van overmacht is PPS niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover PPS als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij
correcte nakoming niet zou hebben gehad.
Artikel 11. Privacyverklaring
11.1 PPS gebruikt persoonsgegevens van de klant alleen met het oog op het doel waarvoor ze zijn gegeven en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door PPS
gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. Deze gegevens worden door PPS vertrouwelijk behandeld en niet
doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de bestelling, levering en betaling.
11.2 Het is mogelijk dat een bedrijfsnaam van een klant met of zonder bedrijfslogo, zonder kennisgeving hiervan wordt vermeld op de website van PPS, onder onderdeel voorbeelden/referenties. Indien een klant aangeeft
hier bezwaar tegen te hebben wordt de vermelding verwijderd.
Artikel 12. Geschillen
Indien een klant niet tevreden is over een product en/of dienst dient deze zich in eerste instantie te wenden tot de aangeboden contactmogelijkheden op de website. Uiterlijk binnen 30 dagen zal PPS op de klacht
reageren.
Artikel 13. Auteursrecht
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit uitgaven, websites, e-mails, correspondentie of andere uitingen gedaan door PPS mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming
van PPS.
Artikel 14. Toepasselijk Recht
Op overeenkomsten tussen PPS en klanten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

PromoPrintService.nl / van DUIJN shop
HAVEN 4
2225 BH Katwijk aan Zee
KvK. 72017902
BTW-nummer: NL 858946907B01